ŠTATÚT CENY MARIÁNAVÁROSSAAsociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia, Riečna 1, 851 13 Bratislava spolu s Fondom výtvarných umení, Trnavská 112, 826 33 Bratislava 


zriaďujú

 
Cenu Mariána Várossa 


Ako uznanie významu a prínosu celoživotného diela Mariána Várossa pre rozvoj umenovedy na Slovensku, alo aj pre systematickú prácu v oblasti metodológie, teórie a výskume dejín výtvarného umenia. 


Článok I.


  1. Cena Mariána Várossa (ďalej len Cena) sa udeľuje zásadne autorovi a iba výnimočne autorskému kolektívu, ktorého dielo, alebo súbor študijných prác jednoznačne prispieva k rozvoju umenovedy na Slovensku. 
  2. Podmienkou udelenia Ceny je členstvo v Asociácii teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia. 
  3. Cena sa udeľuje každoročne, tej istej osobe môže byť udelená len raz. 
  4. Cena sa môže udeliť aj „in memoriam“ za dielo alebo súbor študijných prác Článok II. 


  1. Predmetom ocenenia je mnohoročná autorská činnosť na poli umenovedy na Slovensku. Má byť ocenením a odmenou tvorivých prác v oblasti výtvarnej teórie, kritiky a histórie, ktoré je možné doložiť písomnou formou. 
  2. Návrhy na udelenie Ceny predkladajú jednotliví jej členovia do 1. septembra bežného roku podľa potrieb Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia 
  3. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu je výstižná charakteristika umenovednej činnosti navrhovaného a zdôvodnenie jeho tvorivého prínosu pre umenovedu na Slovensku. 


Článok III.


  1. Cenu udeľuje Výbor Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia po odsúhlasení Radou Fondu výtvarných umení, najneskôr do konca októbra. 
  2. Dokladom Ceny je diplom, podpísaný predsedom Rady Fondu výtvarných umení a predsedom Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia. 
  3. S priznaním Ceny je spojená finančná odmena vo výške 700,-- EUR (slovom sedemsto eur) udelená z finančných prostriedkov Fondu výtvarných umení. 


Článok IV.


Organizačné a administratívne práce, ako aj vecné výdavky spojené s priebehom oceňovania podľa znenia tohto Štatútu zabezpečuje a finančne rozpočtuje Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia. 


Článok V.


Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vo Výbore Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia.