Fond výtvarných umení 

Fond výtvarných umení (v skratke FVU) je kultúrna ustanovizeň s vyše 55. ročnou tradíciou. Pôsobí v Slovenskej republike vo sfére výtvarných umení nepretržite od roku 1954. Zákonom národnej rady SR č. 13/1993 Zb. o umeleckých fondoch, na podporu tvorivých činností v oblasti výtvarného umenia a architektúry bol zriadený FVU ako národno-kultúrna a verejnoprávna inštitúcia, zameraná na podporu, osvetu a propagáciu tvorivých činností v oblasti pôvodnej výtvarnej a architektonickej tvorby, reštaurátorstva, úžitkového umenia, ako aj výtvarnej teórie a kritiky.

 

Fond spravuje 13-členná Rada, zložená zo zástupcov výtvarných umelcov, architektov teoretikov, delegovaných prostredníctvom umeleckých združení a spolkov. Hlavným poslaním FVU je podporná činnosť v zmysle "Zásad podpornej činnosti", v rámci ktorej sú poskytované priame finančné príspevky tvorivým pracovníkom formou štipendií (individuálnych tvorivých štipendií na novú tvorbu podľa tematických zámerov autorov, absolventských štipendií mladých absolventov umeleckých škôl a sympoziálnych štipendií k účastí na medzinárodných tvorivých sympóziách), odmien a príspevkov na výstavy, študijné pobyty, účasť na kongresoch a iných odborných profesných podujatiach v zahraničí.

Súčasťou podpornej činnosti je aj sociálna podpora poskytovaním jednorázových finančných príspevkov na preklenutie finančnej tiesne spôsobenej napr. dlhodobou chorobou a úhradou liečebných nákladov.

 

Cena Fondu výtvarných umení 2004 – 2024 - katalogizované vydanie - Súhrn osobitej tvorivosti, hlbokého zanietenia a jedinečnosti diel všetkých uznávaných a ocenených laureátov pri príležitosti dvadsiateho udeľovania tohoto ocenenia v r. 2024

 

 

cena FVU 2004 - 2024