Cena Martina BenkuCena Martina Benku


Cenu Martina Benku udeľuje výtvarníkom, teoretikom a absolventom Rada Fondu výtvarných umení každoročne v zmysle závetu Martina Benku, na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, pôsobiacej pri Fonde výtvarných umení.

Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách:

1. za výtvarné dielo v odbore maliarstva, sochárstva a grafiky,

2. za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia,

3. cena absolventovi výtvarnej vysokej školy,

4. cena absolventovi dejín umenia.


Ceny sa udeľujú v súlade s testamentom Martina Benku – majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku Martina Benku.


Návrhy na udelenie Ceny môžu predložiť jednotlivé profesijné organizácie ako aj jednotlivci najneskôr do 16.06.2017.


V súlade so Štatútom správy pozostalosti národného umelca Martina Benku, návrh musí obsahovať plné meno navrhovanej osoby, adresu (tel. číslo), profesný životopis, fotodokumentáciu diela a odbornú charakteristiku  s hodnotením diela.


Cena je určená pre umelcov do 45 rokov.