Cena Martina Benku 

Cena Martina Benku za rok 2017

 

Cenu Martina Benku udeľuje výtvarníkom, teoretikom a absolventom Rada Fondu výtvarných umení každoročne v zmysle závetu Martina Benku, na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, pôsobiacej pri Fonde výtvarných umení.

Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách:

1. za výtvarné dielo v odbore maliarstva, sochárstva a grafiky ( výtvarník do 40 rokov)

2. za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia ( teoretik do 40 rokov)

3. cena absolventovi výtvarnej vysokej školy (absolvent v šk. roku 2016/2017)

4. cena absolventovi dejín umenia (absolvent v šk. roku 2016/2017)

Ceny sa udeľujú v súlade s testamentom Martina Benku – majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku Martina Benku.

Návrhy na udelenie Ceny môžu predkladať jednotlivé profesijné organizácie ako aj jednotlivci. V súlade so Štatútom správy pozostalosti národného umelca Martina Benku, návrh musí obsahovať plné meno navrhovanej osoby, adresu (tel. číslo), profesný životopis, fotodokumentáciu diela a odbornú charakteristiku  s hodnotením diela.

Návrhy za rok 2017 očakávame do 15.6.2018, kedy budú odovzdané na posúdenie Komisii pre správu pozostalosti Martina Benku.