Cena Martina Benku 

 

Cena Martina Benku za rok 2018

 

Cenu Martina Benku udeľuje výtvarníkom, teoretikom a absolventom Rada Fondu výtvarných umení každoročne v zmysle závetu Martina Benku, na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, pôsobiacej pri Fonde výtvarných umení.

Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách:

1. za výtvarné dielo v odbore maliarstva, sochárstva a grafiky ( výtvarník do 40 rokov)

2. za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia ( teoretik do 40 rokov)

3. cena absolventovi výtvarnej vysokej školy (absolvent v šk. roku 2017/2018)

4. cena absolventovi dejín umenia (absolvent v šk. roku 2017/2018)

Ceny sa udeľujú v súlade s testamentom Martina Benku – majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku Martina Benku.

Návrhy na udelenie Ceny môžu predkladať jednotlivé profesijné organizácie ako aj jednotlivci. V súlade so Štatútom správy pozostalosti národného umelca Martina Benku, návrh musí obsahovať plné meno navrhovanej osoby, adresu (tel. číslo), profesný životopis, fotodokumentáciu diela a odbornú charakteristiku  s hodnotením diela.

Návrhy za rok 2018 očakávame do 31.5.2019, kedy budú odovzdané na posúdenie Komisii pre správu pozostalosti Martina Benku.
Cena Martina Benku za rok 2017Otvorenie výstavy Martin Benka sa  konalo vo štvrtok 20. 9. 2018 o 17:00 v Zimnej jazdiarni na Bratislavskom hrade. Súčasťou otvorenia výstavy bolo slávnostné udelenie Ceny Martina Benku za rok 2017, ktorá je určená výtvarníkom, teoretikom a absolventom dejín umenia a výtvarných vysokých škôl.pozvánka


Tlačová správa k výstave Martin Benka a Cena Martina Benku 2017