Oznamy FVUOznámenie


Dňom 31.12.2022 skončila platnosť novely zákona č.13/1993 Z.z. Národnej rady SR o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov o pozastavení povinnosti fyzickej,alebo právnickej osoby, ktorá vypláca odmenu autorovi,resp. umelcovi, zaraziť príspevok do umeleckého fondu vo výške 2% z jeho odmeny. Autor, alebo umelec mohol vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2% z odmien odviesť fondom dobrovoľne.


Od 1.1.2023 nakoľko nedošlo k zmene právnej úpravy opäť nadobudol v plnom rozsahu platnosť  zákon č.13/1993 Z.z.o umeleckých fondoch, v zmysle ktorého sú príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov povinní odvádzať do umeleckých fondov príspevok vo výške 2% z ich hrubých príjmov. Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok formou preddavku vo výške 2%. Zrazené sumy vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac vždy do 20.dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému fondu. 

Cena Fondu výtvarných umení 2021

Pokračovať >>

 

 

Cena Martina Benku za rok 2020 

Pokračovať >>

 

Prístup k informáciam

Pokračovať