Štatút 

ŠTATÚT FONDU VÝTVARNÝCH UMENÍ


Článok 1


Z á k l a d n é  u s t a n o v e n i a


1. Fond výtvarných umení (ďalej len „fond“) je národno-kultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.
2. Fond je právnická osoba s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
3. Sídlom fondu je Bratislava.

Článok 2


P o s l a n i e


1. Hlavným poslaním fondu je v súlade s kultúrnymi záujmami Slovenskej republiky cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú činnosť v oblasti výtvarných umení s osobitým zreteľom na:

 

 • pôvodnú výtvarnú tvorbu 
 • architektúru 
 • reštaurátorstvo 
 • umeleckú fotografiu 
 • úžitkové umenie 
 • výtvarnú teóriu, históriu a kritiku 


2. Fond propaguje a prezentuje výtvarné umenie doma i v zahraničí.
3. Podporu výtvarných umení uskutočňuje fond prostredníctvom Rady fondu.

Článok 3


Č i n n o s ť


1. Svoje poslanie plní fond v spolupráci s tvorivými združeniami a profesijnými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v príslušných oblastiach, najmä vytváraním materiálnych podmienok na vznik nových výtvarných a architektonických diel.
2. Na podporu tvorivej činnosti predovšetkým

 • poskytuje štipendiá, ceny, odmeny, príspevky na študijné cesty, pôžičky, príspevky na ateliér, na výstavu a iné formy podpory v zmysle Zásad podpornej činnosti fondu, 
 • zriaďuje a spravuje nadácie v súlade so zákonom, 
 • zriaďuje a spravuje domovy a kluby, 
 • využíva zisky právnických osôb a účelových zariadení; za účelom vytvárania podmienok pre realizáciu svojich zámerov vyvíja fond podnikateľskú činnosť prostredníctvom svojich organizačných útvarov a iných právnických osôb, v ktorých má ako spoločník účasť, 
 • vytvára a pripravuje podmienky pre vznik organizácie na kolektívnu správu práv podľa autorského zákona pri fonde. 3. Hlavná činnosť fondu, ktorá je v súlade s jeho poslaním, je neziskového charakteru, nie je podnikaním podľa Obchodného zákonníka alebo Živnostenského zákona, pretože nie je vykonávaná za účelom dosahovania zisku. 

  Článok 4


H o s p o d á r e n i e


1. Finančným základom hospodárenia fondu sú:
a) príspevky príjemcov autorských odmien,
b) príspevky za použitie voľných diel a príspevky používateľov diel,
c) výnosy z podnikania s vlastným majetkom,
d) zisky z ním riadených právnických osôb a účelových zariadení,
e) dary, dotácie, príspevky z iných zdrojov, príjmy z nadácií, z dedičstva a pod.
2. Vyberanie príspevkov za vytvorenie a použitie diel z oblasti viacerých fondov sa upraví v písomnej zmluve medzi jednotlivými fondami.
3. Pri výške jednotlivých príspevkov, ich druhov a spôsobe ich vyberania sa postupuje podľa zákona o umeleckých fondoch a všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom sa dôsledne uplatňujú sankčné postihy.
4. Všetky príspevky od platiteľov fond vyberá priamo.
5. Nevyčerpané finančné prostriedky fondu sa prevádzajú koncom kalendárneho roka do budúceho roka.

Článok 5


S p r a v o v a n i e  f o n d u


Správu fondu zabezpečuje Rada fondu.
R a d a f o n d u
1. Rada fondu (ďalej len „rada“) je najvyšším orgánom fondu.
2. Členov do rady delegujú jednotlivé umelecké, profesijné a iné náplňou činnosti blízke združenia a organizácie.
3. Zloženie členov rady:

 • asociácia ASA jeden člen, 
 • asociácia Forma jeden člen, 
 • asociácia Teória jeden člen, 
 • Umelecká beseda slovenská jeden člen, 
 • Spolok výtvarníkov Slovenska jeden člen, 
 • Spolok architektov Slovenska šesť členov, 
 • jeden neorganizovaný člen z radov výtvarníkov menovaný riaditeľom fondu, 
 • riaditeľ fondu 


4. Predsedu a podpredsedu rady si zvolia členovia rady nadpolovičnou väčšinou hlasov tajným hlasovaním. Ak bude zvolený za predsedu zástupca výtvarníkov, podpredseda bude zástupca architektov a naopak. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia rady.
5. Funkčné obdobie rady je trojročné. Počas funkčného obdobia môže člena rady odvolať iba združenie, ktoré ho do rady delegovalo.
6. Za výkon funkcie patrí členom rady odmena podľa zásad o finančnom odmeňovaní za činnosť v rade.
7. Predseda rady zastupuje fond navonok. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda rady.
8. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
9. Rada fondu plní najmä tieto úlohy:

 • predkladá na schválenie Štatút fondu ministrovi kultúry Slovenskej republiky a na posúdenie zásady o finančnom odmeňovaní za činnosť v rade, 
 • schvaľuje Organizačný a rokovací poriadok fondu, Pracovný poriadok a ďalšie vnútroorganizačné predpisy fondu, 
 • schvaľuje zásady o finančnom odmeňovaní členov rady, pričom dbá, aby výška poskytovanej odmeny v jednotlivých umeleckých fondoch nebola podstatne rozdielna, 
 • schvaľuje správy o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti hospodárenia a ročnú účtovnú závierku, 
 • schvaľuje Zásady podpornej činnosti, 
 • schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie majetku fondu, 
 • vyjadruje sa k organizačnej štruktúre fondu a jej zmenám, 
 • podľa Zásad podpornej činnosti fondu rozhoduje o poskytovaní podpôr na tvorivú činnosť a sociálnu starostlivosť o tvorivých pracovníkov, 
 • rozhoduje o hlavných smeroch činnosti fondu, 
 • rozhoduje o zriaďovaní nových právnických osôb a o účasti fondu ako spoločníka v iných právnických osobách, 
 • rozhoduje o použití výnosov majetku fondu, 
 • vymenúva a odvoláva riaditeľa fondu. 


10. Rada rozhoduje uzneseniami. Je schopná uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. Na platnosť uznesení treba nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov. Pri prijímaní závažných majetkových rozhodnutí musí byť na rade prítomných najmenej osem členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. O rokovaní rady sa robí zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci.

Článok 6


R i a d i t e ľ  f o n d u


1. Riaditeľ fondu je štatutárny zástupca a výkonný orgán fondu, zastupuje fond navonok, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ rozhodovanie o nich nie je výlučne v právomoci rady.
2. Riaditeľa fondu menuje a odvoláva rada.
3. Riaditeľ vykonáva uznesenia rady. V období medzi dvoma zasadnutiami rady rozhoduje aj o iných otázkach, ktorých riešenie patrí rade, s tým, že je povinný ich dodatočne predložiť na schválenie na najbližšom zasadnutí.
4. Riaditeľ fondu riadi administratívny aparát fondu.
5. Riaditeľ fondu vydáva vnútroorganizačné predpisy po ich schválení v rade a zabezpečuje riadny chod fondu.
6. Riaditeľ je členom rady s hlasom rozhodujúcim. V otázkach menovania, odvolania, schvaľovania vlastných mzdových náležitostí však nemôže hlasovať.
7. Riaditeľa môže rada odvolať ak:

 • zo zdravotných dôvodov nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, 
 • bol zbavený alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, 
 • bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za iný úmyselný trestný čin, 
 • sa stal zárobkove činným v rovnakom alebo príbuznom druhu činnosti, ktorý vykonáva fond. 


8. Rada fondu sa na odvolaní riaditeľa musí uzniesť dvojtretinovou väčšinou svojich členov tajným hlasovaním.

Článok 7


Z á v e r e č n é  u s t a n o v e n i a


1. Zmeny a doplnky štatútu fondu navrhuje rada a schvaľuje ich minister kultúry Slovenskej republiky.
2. Ruší sa Štatút Fondu výtvarných umení z 1. septembra 1993 č. MK-1912/93-1.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia ministrom kultúry Slovenskej republiky.
Návrh štatútu fondu prijala rada na svojom zasadnutí 26. júna 1996.
Štatút fondu schválil minister kultúry Slovenskej republiky 31.7.1996.