Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž


"Predaj pozemkov v areáli FVU na Trnavskej ceste v Bratislave"


vyhlásenej podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") Fondom výtvarných umení na predaj nepotrebného nehnuteľného majetku vyhlasovateľa v zmysle ustanovení zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, v znení neskorších predpisov (ďalej len "súťažné Podmienky" alebo len "Podmienky").

 

 

Podmienky súťaže

Priloha 1 – Geometrický plán

Priloha 2 – List vlastníctva

Príloha 3 -  Znalecký posudok

Príloha 4 – Čestné vyhlásenie FO

Priloha 5 – Čestné vyhlásenie PO

Priloha 6 – Kúpna zmluva