Verejná obchodná súťažOznámenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže č.01/2021 na predaj nehnuteľného majetku Fondu výtvarných umení 


V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže boli vyhlasovateľovi v stanovenom termíne predložené súťažné návrhy od troch subjektov :


VNET a.s., Námestie Hraničiarov 39, Bratislava 85103

TIMED s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava 82101

Level Up s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava 82101


Keďže kritériom pre výber najvýhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia ponúknutá kúpna cena, komisia odporučila a Rada FVU následne schválila ako víťaza OVS fy Level Up s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava 82101


 Predaj garážového objektu s pozemkom na Trnavskej ceste v Bratislave


Podmienky súťaže

1. List vlastníctva a nákres v katastrálnej mape

2. Znalecký posudok

3. Čestné vyhlásenie fyzickej osoby

4. Čestné vyhlásenie právnickej osoby

5. Návrh kúpnej zmluvy