O z n a m

Žiadame záujemcov o finančné príspevky z FVU, aby žiadosti zasielali elektronicky  (najlepšie scan správne vyplnenej a podpísanej žiadosti) na adresy: ilavska@fvu.sk a valkyova@fvu.sk. Originál žiadosti a požadované prílohy poštou ( FVU, Trnavská 112, 826 33 Bratislava) alebo osobne na sekretariát FVU.

ĎakujemeZÁSADY PODPORNEJ ČINNOSTIFondu výtvarných umení


 


I. Všeobecná časť


 


1. Podporná činnosť Fondu výtvarných umení (ďalej FVU) je zameraná najmä na:


a)  podporu a prezentáciu umeleckej tvorby


b)  podporu tvorivých a študijných pobytov a ciest pre tvorivých pracovníkov a ich rodinných príslušníkov


c)  sociálne finančné príspevky tvorivým pracovníkom a ich priamym rodinným príslušníkom


 


2. Podporovanými osobami sú:


a)   občania SR


-     výtvarní umelci a architekti, teoretici, kritici a historici výtvarného umenia a ich priami rodinní príslušníci


-     v odôvodnených prípadoch študenti architektúry a vysokých škôl umeleckého zamerania


b)   cudzí štátni príslušníci – výtvarníci, architekti a teoretici, ktorí preukázateľne dlhodobo žijú a tvoria na území Slovenskej republiky – pri ich výstavnej alebo publikačnej činnosti, alebo pri udelení tvorivého štipendia s témou, ktorá sa viaže na Slovensko


c)   v mimoriadnych prípadoch cudzí štátni príslušníci – výtvarní umelci, architekti a teoretici, ktorí sa zúčastnia medzinárodných tvorivých sympózií, konaných na území Slovenskej republiky.


 


3. Prostriedky, ktoré Rada FVU určí na podpornú činnosť sa začiatkom každého kalendárneho roka delia podľa počtu členov pre výtvarníkov, teoretikov a architektov, v ďalšom delení medzi:


a)  členov asociácií ASA a FORMA, Asociácie teoretikov, kritikov a historikov umenia, UBS, SVS,


b)   členov SAS,


c)   členov iných profesijných organizácií s právnou subjektivitou a individuálnych tvorivých pracovníkov.


 


4.  O poskytovaní jednotlivých foriem podpornej činnosti rozhoduje Rada FVU:


a)   na základe žiadosti jednotlivcov alebo kolektívov po predchádzajúcom prerokovaní a odporúčaní v jednotlivých profesijných organizáciách alebo priamo na návrh týchto organizácií


b)   pri individuálnych tvorivých pracovníkoch, ktorí nie sú členmi žiadneho profesijného združenia, rozhoduje Rada FVU po prerokovaní žiadosti a príslušných podkladových materiálov. Pri autoroch, ktorých tvorbu Rada FVU nepozná, sa požaduje k žiadosti doložiť doklady o doterajšej tvorivej činnosti autora a odporúčanie dvoch profesionálnych výtvarníkov alebo teoretikov.


 


5. Spracované žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z podporného účtu predkladá na rokovanie Rady FVU riaditeľ FVU.


 


6. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.


 


II. Podpora tvorivej činnosti


 


1. Tvorivé štipendium


 


   Tvorivé štipendium sa udeľuje autorovi na konkrétnu, individuálne zvolenú tému v oblasti výtvarných umení, teórie alebo architektúry, ako aj pri účasti na medzinárodnom tvorivom sympóziu.


   Téma štipendijnej práce nesmie korešpondovať s pracovnými úlohami vyplývajúcimi z jeho pracovného pomeru alebo iného zmluvného vzťahu.


 


   Tvorivé štipendium môže Rada FVU udeliť najviac na dobu 12 mesiacov:


a)    na individuálne štipendium maximálne do výšky 150,-- EUR mesačne


b)    na účasť na medzinárodnom sympóziu na území Slovenska maximálne do výšky 165,-- EUR.


   Tvorivé štipendium možno udeliť len raz do roka a autor musí mať vyhodnotené predchádzajúce štipendium.


 


   O priznaní štipendia rozhoduje Rada FVU po predchádzajúcom posúdení diel v príslušnej profesijnej organizácií, ktorá štipendium autorovi odporučila, prípadne po posúdení v Štipendijnej komisii FVU, ak ide o individuálneho tvorivého pracovníka.


 


   Tvorivé štipendium je nenávratná forma podpory a požaduje sa vrátiť len v prípade, ak štipendista poruší alebo nedodrží stanovené podmienky. Rada FVU môže v takomto prípade tvorivé štipendium prehodnotiť na pôžičku a povoliť autorovi primerané splátky. Nezavinené nesplnenie záväzku (napr. úmrtie autora) nie je dôvodom na vrátenie vyplateného štipendia.


 


   Rada FVU  neudeľuje tvorivé štipendiá na reštaurovanie umeleckých diel pochádzajúcich z majetku štátnych organizácii alebo organizácii, ktorých zriaďovateľom je miestna samospráva, VÚC a pod. 


 


2. Absolventské štipendium


 


   Absolventské štipendium môže Rada FVU udeliť absolventovi na dobu štyroch mesiacov po 100,-- EUR mesačne v tom kalendárnom roku, kedy ukončí štúdium. Udeľuje sa najlepšiemu absolventovi katedry príslušnej vysokej školy. Prihlášky na absolventské štipendium s písomným odporúčaním štatutárnych zástupcov školy posudzuje Rada FVU tak, aby štipendium bolo vyplatené v tom kalendárnom roku, kedy bolo udelené. Štipendiá vyhodnocuje Štipendijná komisia FVU.


 


   V prípade, že štipendista poruší alebo nedodrží stanovené podmienky, Rada FVU štipendium prehodnotí na pôžičku a autorovi môže povoliť jej splatenie formou splátok.


 


3. Cestovný príspevok


 


   Pri poskytovaní cestovného príspevku na študijné cesty a odborné podujatia doma  i v zahraničí sa uhrádza dohodnutá časť preukázateľných výdavkov na cestovné, nocľažné  výdavky a na účastnícke poplatky podmieňujúce účasť na nich. Pri cestách mimoriadneho významu sa môže príspevok vyplatiť v plnej výške preukázateľných výdavkov.


 


   Cestovný príspevok môže byť vyplatený po predložení vyúčtovania cesty s príslušnými dokladmi a cestovnou správou.


 


   Cestovné príspevky sa udeľujú na základe návrhu profesijných organizácií, alebo na základe individuálnych žiadostí


 


4. Príspevok na výstavu a príspevok na organizačnú činnosť

 

   a)   Príspevok na realizáciu výstavy sa môže poskytnúť len raz za kalendárny rok na žiadosť autora, príp. tvorivého kolektívu: na individuálnu výstavu do výšky 365,-- EUR a na kolektívnu výstavu do výšky 500,-- EUR, vo výnimočných a zvlášť odôvodnených prípadoch až do výšky 700,-- EUR. Podkladom pre odsúhlasenie príspevku na výstavu sú preukázateľné náklady na realizáciu výstavy (pokladničné bloky za nákup materiálu, faktúra za realizované služby na výstavu a pod.)

 

   b)   Príspevok na organizačnú činnosť pri realizácií výstav a sympózií môže byť poskytnutý profesijným organizáciám s právnou subjektivitou: pri individuálnych podujatiach do výšky 365,-- EUR, pri kolektívnych podujatiach do výšky 500,-- EUR, vo výnimočných a zvlášť odôvodnených prípadoch až do výšky 700,-- EUR.
5. Ceny a odmeny


 


a)  Rada FVU môže zriaďovať ceny v oblasti výtvarného umenia, architektúry a teórie v spolupráci s inštitúciami alebo samostatne. Udelenie ceny schvaľuje Rada FVU na návrh výkonného orgánu alebo poroty príslušnej organizácie v súlade so štatútom ceny.


 


b)  Rada FVU môže udeliť odmeny:


-    za dosiahnuté výsledky na prehliadkach, výstavách, súťažiach a sympóziách na základe odborného posudku kompetentného subjektu


-    za významnú umeleckú a architektonickú tvorbu na základe hodnotenia a dokumentácie


-    za kurátorské práce na výstavách do výšky 300,-- EUR na základe odporučenia realizátora výstavy, alebo príslušného profesijného združenia


-    za realizované výstavy jednotlivcov do výšky 365,-- EUR a kolektívov do výšky 500,-- EUR na základe hodnotenia výstavy a príslušnej dokumentácie (katalógy, plagáty, libretá, scenáre výstavy)


-    za posudzovanie teoretických štipendijných prác na základe oponentského posudku


-     odmena môže byť udelená maximálne do výšky 500.-EUR jednotlivcovi raz ročne, na základe odporúčania profesijnej organizácie, prípadne iného zainteresovaného subjektu


-    v odôvodnených prípadoch za on-line prezentácie a digitálne formáty po realizácii projektu a jeho náležitom zdokumentovaní


 


c)  Rada FVU môže udeliť odmeny za posudzovanie a vyhodnocovanie predkladaných materiálov a projektov v Rade FVU/členovia Rady FVU/, za spracovávanie a prípravu podkladových materiálov, týkajúcich sa podpornej činnosti a za vedenie a organizovanie činnosti profesných organizácií


6. Čestná odmena


 


    Rada FVU môže udeliť čestnú odmenu výtvarným umelcom, teoretikom a architektom do výšky 185,-- EUR pri ich významných životných jubileách.


 


7. Propagácia slovenského výtvarného umenia, architektúry a kultúry


 


a)  Rada FVU môže v oddôvodnených prípadoch schváliť finančný príspevok FVU iným kultúrnym organizáciám a inštitúciám na vydanie katalógov, plagátov, zborníkov, almanachov, časopisov a ostatných periodických a neperiodických printových alebo elektronických médií v rámci propagácie slovenského výtvarného umania, architektúry a kultúry, najviac do výšky 500,00 EUR. Kultúrne organizácie a inštitúcie, ktorým bol udelený príspevok, poskytnú pre potreby FVU príslušnú dokumentáciu (printové alebo elektronické nosiče/odkazy).


 


b) Rada FVU môže spolkom, združeniam alebo asociáciam priznať na propagáciu výtvarného umenia a architektúry finančný príspevok na vytvorenie webovej stránky do výšky 500,-- EUR.


 


8. Pôžička


 


    Rada FVU môže poskytnúť tvorivému pracovníkovi bezúročnú pôžičku na základe riadne zdôvodnenej a vyplnenej žiadosti, a to na obstaranie potrebných materiálov, pomôcok a prostriedkov na tvorivú prácu a na usporiadanie výstavy. Poskytnutie pôžičky je viazané pravidelným mesačným príjmom alebo zárukou dvomi ručiteľmi. Bezúročná pôžička sa poskytuje najviac do výšky 500,-- EUR s dobou splatnosti do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia. V prípade, že autor pôžičku do stanoveného termínu nesplatí, táto pôžička sa zmení na úročenú s výškou úrokovej sadzby stanovenej Národnou bankou Slovenska.


 


III. Sociálne podpory


 


    Podpory zo sociálnych dôvodov sa poskytujú výtvarníkom, architektom a pracovníkom z oblasti výtvarnej teórie a kritiky, a to:


a)   jednorázová sociálna podpora na preklenutie prechodnej nezavinenej finančnej tiesne, spôsobenej napríklad dlhodobou chorobou, môže byť Radou FVU udelená raz ročne maximálne do výšky 185,-- EUR. Žiadosť je potrebné doložiť lekárskym vysvedčením. Iné dôvody na poskytnutie jednorázovej sociálnej podpory budú posudzované individuálne podľa odporúčania príslušnej profesijnej organizácie


b)   pri úmrtí tvorivého pracovníka možno udeliť jednorázový príspevok vo výške 185,-- EUR na čiastočnú úhradu pohrebných trov, a to členovi rodiny alebo príbuznému, ktorý zabezpečuje pohreb


c)    Rada FVU môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť príspevok na čiastočnú úhradu liečby alebo môže uhradiť všetky náklady spojené s liečebným pobytom v kúpeľoch.


d)   Sociálne podpory podliehajú dani z príjmov fyzických osôb.


 


IV. Záverečné ustanovenie


 


1. Príjemca akejkoľvek podpory je povinný bezodkladne oznámiť Fondu výtvarných umení všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre priznanie a ponechanie podpory, alebo pre určenie jej výšky.


 


2. Príspevky z umeleckých fondov sú oslobodené od dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov.


 


3. Všetky formy podpornej činnosti, ktoré môže poskytnúť FVU po schválení Radou FVU sú zakotvené v týchto Zásadách podpornej činnosti. Každú zmenu musí prerokovať a písomne schváliť Rada FVU ako doplnok k týmto Zásadám.


 


4. Pokiaľ má podporovaná osoba podlžnosti voči FVU, nemá v zmysle týchto Zásad  nárok na čerpanie žiadnej podpory.


 


   Tieto Zásady podpornej činnosti FVU boli schválené Radou FVU dňa 21.01.2009 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2009.


 


 


 


         Mgr. Zora Petrášová                                               JUDr. Vladimír Palečka


       predsedníčka Rady FVU                                                    riaditeľ FVU


 


 


Dodatok 1. -  bod 7. b) bol Radou FVU schválený dňa 14.10.2009.


Dodatok 2. – bod 5. b), c)  bol Radou FVU schválený dňa 6.4.2011.


Dodatok 3. -  bod 1. bol Radou FVU schválený dňa 1.12.2011.


Dodatok 4. -  bod 5. b), c)  bol Radou FVU schválený dňa 13.2.2013.


Dodatok 5. -  bod 5. b)  bol Radou FVU schválený dňa 27.6.2018.


Dodatok 6. -  bod 7. b)  bol Radou FVU schválený dňa 7.11.2018.


Dodatok 7. -  bod 7. a)  bol Radou FVU schválený dňa 6.3.2019.


Dodatok 8. -  bod 3.  bol Radou FVU schválený dňa 17.4.2019.


Dodatok 9. -  bod 5. b) bol Radou FVU schválený dňa 24.6.2020.


Dodatok 10. - bod 4. a) , b) bol Radou FVU schválený dňa 9.3.2022