Ochranná organizácia autorskáOchranná organizácia autorská je súčasťou FVU ako samostatný úsek so špecifickým obsahom činností. 


Jednotlivé oblasti činností :


A/

OOA aktívne uplatňuje príslušné ustanovenia zákona NR SR č.13/1993 Z.z. v znení zmien a doplnkov o umeleckých fondoch, hlavne jeho druhú a tretiu časť. Aktívne vyhľadáva povinné subjekty, komunikuje s nimi a vymáha príspevky. Táto časť agendy z hľadiska časovej náročnosti tvorí podstatnú náplň OOA. Všetky prostriedky, ktoré OOA získa, používa Fond výtvarných umení v súlade so Zásadami podpornej činnosti výlučne na podporu tvorivej umeleckej činnosti.
Jednotlivé príspevky povinné subjekty v súlade s citovaným zákonom odvádzajú na príjmový účet
FVU : VÚB Bratislava - Ružinov č.účtu / IBAN SK02 0200 0100 1400 0973 5062 
KS : 0558
VS : 922 000 ( pre 2%-né príspevky)
921 000 ( pre 1%-né príspevky)
923 000 ( iné činnosti)
Posledné trojčíslie sa mení podľa kódovníka, ktorý pridelí OOA


V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť autorov na rezervy najmä pri platbách za tzv. ateliérový predaj. Podľa § 6 odst. 3 Zák. č.13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch, sú príjemcovia autorských odmien prijatých od občanov, povinní uhradiť 2%-ný príspevok z hrubej autorskej odmeny a to priamo do Fondu do 31. januára nasledujúceho roku.B/

Právne odborné služby, ako aj celkovú poradenskú právnu činnosť poskytuje OOA nepretržite, na základe svojho Štatútu a Smernice o odmenách za poskytovanie právnej pomoci. Vstupuje do právnych sporov na strane výtvarných umelcov, architektov a teoretikov a účinne obhajuje ich autorské práva. Vypracúva odborné stanoviská a vyjadruje sa k právnym predpisom. Rieši autorskoprávnu problematiku, v sporových veciach FVU.


C/

Vykonáva za príslušné poplatky registráciu výtvarných a architektonických diel. Aj takto získané prostriedky sa priratávajú k jedno a dvojpercentným príspevkom rovnakým dielom medzi výtvarníkov, teoretikov a architektov.
Všetky bližšie informácie, týkajúce sa činnosti OOA ako aj platenia 1% - ných a 2%- ných príspevkov Vám budú poskytnuté na adrese :


Fond výtvarných umení - Ochranná organizácia autorská,
Trnavská 112, 826 33 Bratislava
telefonicky na čísla 02/43425005 prípadne E-mail: ooa@fvu.sk