Ceny udeľované s podporou Fondu výtvarných umení 

Ceny udeľované s podporou Fondu výtvarných umení

1. Cena Emila Belluša
Zriaďovatelia ceny: Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení.

Cena Emila Belluša je vytvorená ako vďaka za prínos a význam osobnosti akademika Emila Belluša s trvalou pripomienkou ďalším generáciám slovenských architektov. Udeľuje sa slovenským architektom za významné celoživotné dielo.

Laureát Ceny obdrží  medailu a oprávnenie užívať titul „Laureát ceny  Emila Belluša“ spolu s finančnou odmenou vo výške 2.000,- EUR.

Dokument k stiahnutiu.

2. Cena Dušana Jurkoviča

Zriaďovatelia ceny: Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení.
Cena sa udeľuje autorovi alebo autorskému kolektívu za zrealizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.

S priznaním ceny je spojená peňažná odmena vo výške 2000,-- EUR.

Dokument k stiahnutiu.


3.Cena Martina Kusého

Zriaďovatelia ceny: Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení.

Cena sa udeľuje v týchto kategóriách:

-   za práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači,

- za prezentáciu architektúry a architektonickej tvorby v oblasti masových komunikačných prostriedkov verejného celospoločenského charakteru - najmä v tlači, televízii a rozhlase, za pozoruhodnú a sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú, editorskú a žurnalistickú činnosť alebo za výnimočný počin realizovaný v týchto oblastiach.

S priznaním ceny je spojená finančná odmena vo výške po 700,-- EUR v oboch kategóriách.

Dokument k stiahnutiu.


4. Cena Ladislava E. Hudeca
Zriaďovatelia ceny: Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Centrom architektúry Ladislava E. Hudec n.o. Banská Bystrica a Fondom výtvarných umení.

Cena sa udeľuje žijúcemu architektovi, ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky a oceňuje sa ňou jeho výnimočné architektonické pôsobenie v zahraničí. Laureát obdrží diplom, medailu a finančnú odmenu 1000,-- EUR.

Dokument k stiahnutiu.


5. Cena prof. Jozefa Lacka

Zriaďovatelia ceny: Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení v spolupráci so školami architektonického zamerania na Slovensku.
Cena sa udeľuje autorovi za najlepšiu absolventskú (magisterskú) diplomovú prácu v danom školskom roku.

Porota môže udeliť odmeny ďalším prácam za mimoriadne kvalitné riešenie, respektíve zvláštne ocenenia za mimoriadne špecifické prínosy v oblasti architektonickej tvorby (Pro Huma, Pro Art, Pro Futuro atď).

Finančný limit na všetky ceny a odmeny, ktorý poskytuje Rada FVU z prostriedkov na podpornú činnosť, je 1.500,- EUR.

Dokument k stiahnutiu.

 

6. Cena za najlepšiu esej o architektúre
Zriaďovatelia ceny: Spolok architektov Slovenska v spolupráci s občianskym družením Archimera, Fond výtvarných umeni.

Cena sa udeľuje za najlepšiu esej o architektúre v literárnej súťaži PÍŠE TI ARCHITEKTÚRA, ktorú organizuje Archiméra a Spolok architektov Slovenska. S priznaním ceny je spojená odmena 500,-- EUR.
Dokument k stiahnutiu.

 

7. Cena Spolku výtvarníkov Slovenska

Cenu udeľuje Fond výtvarných umení a Spolok výtvarníkov Slovenska za celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia.

S priznaním Ceny je spojená peňažná odmena vo výške 500,-- EUR

Dokument k stiahnutiu.

 

8. Cena Mariána Várossa

Cenu Mariána Várossa udeľuje Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia a FVU autorovi /výnimočne autorskému kolektívu/, ktorého dielo jednoznačne prispieva k rozvoju umenovedy na Slovensku, v oblasti výtvarnej teórie a histórie vo výške 700,-- EUR

Dokument k stiahnutiu.

 

9. Cena Ľudovíta Fullu

Cenu udeľuje FVU, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana za vynikajúce dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež vo výške 700,-- EUR

Každoročné udelenie ceny navrhuje porota, ktorú menuje výbor Slovenskej sekcie IBBY, v porote sú 2 zástupcovia FVU, ktorých menuje Rada FVU.

Dokument k stiahnutiu.

 

10. Cena Martina Benku

Cenu Martina Benku udeľuje Rada FVU na návrh Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku pri FVU:

- 1 cena za výtvarné dielo v odbore maliarstva, sochárstva a grafiky

- 1 cena za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia, ktoré prispeje k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku M. Benku.

- 1 cena posluchačovi vysokej výtvarnej školy

- 1 cena poslucháčovi filozofickej fakulty, odbor veda o výtvarnom umení

Cena pozostáva z medaily, diplomu a finančnej odmeny 500,-- EUR

Dokument k stiahnutiu.

 

11. Cena Fondu výtvarných umení

Cenu udeľuje Fond výtvarných umení autorovi:

a/ za významný prínos v oblasti výtvarného umenia.

b/ za významný prínos v oblasti architektúry.

S priznaním Ceny je spojená peňažná odmena vo výške 1000,-- EUR

Dokument k stiahnutiu.