ŠTATÚT CENY ĽUDOVÍTA FULLU1. Cenu Ľudovíta Fullu udeľujú Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, autorovi za vynikajúce dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež. 


2. Cena Ľudovíta Fullu sa udeľuje vo výške 700,- Eur. Súčasťou ceny je diplom a plaketa. Ocenením in memoriam je diplom. 


3. Každoročné udelenie ceny navrhuje porota, ktorú menuje výbor Slovenskej sekcie IBBY. V porote sú dvaja zastupcovia Fondu výtvarných umení, ktorých menuje Rada fondu. Na čele poroty je predseda, ktorého si členovia zvolia spomedzi seba. 


4. Porota je deväťčlenná a je spoločná pre cenu Ľudovíta Fullu i cenu Trojruža. Porota je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastnia aspoň dve tretiny menovaných členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. 


5. Cena Ľudovíta Fullu sa odovzdáva súčasne s cenou Trojruža. 


6. Finančnú odmenu a náklady spojené s odovzdávaním ceny hradí Fond výtvarných umení. Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA hradia diplom a plaketu. 


7. Organizačné práce ceny Trojruža vykonáva sekretariát Slovenskej sekcie IBBY v BIBIANE. 


Štatút schválila Rada Fondu výtvarných umení dňa 3. 11. 2010 a výbor Slovenskej sekcie IBBY dňa 1. 12. 2010. 


Štatút nadobúda učinnosť dňom 1. 1. 2011.