ŠTATÚT CENY EMILA BELLUŠASpolok architektov Slovenska /SAS/ spolu s Fondom výtvarných umení /FVU/ 


z r i a ď u j ú 


Cenu Emila Belluša 


popredného slovenského architekta, akademika, pedagóga, vedca a zakladateľa Fakulty architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej. 


Č l á n o k 1 


1.1. Cena je vytvorená ako vďaka za prínos a význam osobnosti akademika Emila Belluša s trvalou pripomienkou ďalším generáciám slovenských architektov.Udeľuje sa slovenským architektom za významné celoživotné dielo. 


1.2. Cena sa udeľuje každoročne a tej istej osobe môže byť udelená iba raz.1.3. V odôvodnených prípadoch v niektorých rokoch cena nemusí byť udelená.


Č l á n o k 2


2.1. Predmetom ocenenia sú architektonická tvorba, alebo pedagogická, vedecká a výskumná činnosť.


2.2. Návrhy na ocenenie Cenou Emila Belluša môžu predkladať buď jednotliví členovia SAS, alebo členské združenia SAS každoročne, najneskôr do 28. februára.


2.3. Návrh na udelenie Ceny Emila Belluša musí byť podaný písomnou formou a musí obsahovať stručné vyhodnotenie prínosu navrhovanej osobnosti v oblasti architektúry. 


Č l á n o k 3 


3.1. Cenu Emila Belluša udeľujú Prezídium Spolku architektov Slovenska a Rada Fondu výtvarných umení. 


3.2. Laureát Ceny obdrží medailu a oprávnenie užívať titul „Laureát ceny Emila Belluša“ spolu s finančnou odmenou vo výške 2000 Eur z prostriedkov Fondu výtvarných umení. 


3.3. V prípade udelenia Ceny „in memoriam“ bude Cena v zmysle legislatívnych predpisov udelená najbližšiemu rodinnému príslušníkovi laureáta.


Č l á n o k 4 


4.1. Laureát Ceny má právo uskutočniť výstavu svojho celoživotného diela s finančným príspevkom z prostriedkov Fondu výtvarných umení v súlade so Zásadami podpornej činnosti FVU. 


4.2. Kancelária prezidenta SAS zabezpečí uverejnenie správy v oznamovacích prostriedkoch a autorského medailónu v Revue slovenskej architektúry PROJEKT. 


4.3. Organizačno-administratívne práce spojené s udeľovaním Ceny Emila Belluša zabezpečuje Kancelária prezidenta SAS. 


Č l á n o k 5 


1.1. Štatút Ceny Emila Belluša nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia v Prezídiu Spolku architektov Slovenska. 
Štatút Ceny Emila Belluša schválilo Prezídium SAS v roku 199O, inovovalo v roku 2OOO a upravilo dňa 27. júna 2OO2.