Štatút Ceny prof. Martina Kusého(prijatý Prezídiom Spolku architektov Slovenska 5. 3. 2003)


Spolok architektov Slovenska (SAS) a Fond výtvarných umení (FVU) zriaďujú Cenu prof. Martina Kusého (ďalej len Cena). Cena sa zriaďuje ako pocta pamiatke prof. Martina Kusého, jeho architektonickému a priekopníckemu vedeckému dielu. 


Článok 1 


Cenu udeľujú Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení v týchto kategóriách:1. za práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači, 2. za prezentáciu architektúry a architektonickej tvorby v oblasti masových komunikačných prostriedkov verejného celospoločenského charakteru - najmä v tlači, televízii a rozhlase, za pozoruhodnú a sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú, editorskú a žurnalistickú činnosť alebo za výnimočný počin realizovaný v týchto oblastiach. 


Článok 2 


V každej kategórii sa udeľuje jedna cena. Ceny sa udeľujú v obidvoch kategóriách spravidla každoročne. Ceny sa v bežnom roku nemusia udeliť alebo sa nemusia udeliť v každej kategórii. 


Článok 3 


  1. O laureátovi, resp. laureátoch rozhoduje päťčlenná odborná porota menovaná Prezídiom SAS. Okrem piatich riadnych členov, menuje Prezídium SAS aj dvoch náhradníkov poroty. 
  2. Každý člen poroty má právo predkladať návrhy na laureátov. Predkladá ich písomne so stručným zdôvodnením Kancelárii SAS, najneskôr však dva týždne pred zasadnutím grémia. Iný spôsob predkladania návrhov nie je možný. Náhradníci majú tiež právo predkladať návrhy, ale zasadnutia poroty sa môžu zúčastniť len v prípade neúčasti niektorého z členov poroty. 
  3. O laureátovi Ceny rozhodne porota hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. 
  4. Porota sa schádza dvakrát ročne tak, aby Cena mohla byť udelená v termíne stanovenom týmto štatútom. 
  5. Z rokovania poroty sa vyhotovuje protokol, ktorý obsahuje výrok o udelení, resp. neudelení Ceny a jeho zdôvodnenie a tiež formuláciu dôvodu udelenia Ceny, ktorá sa uvedie na diplome.
  6. Rokovania poroty vedie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných zvolený predseda. Na každom zasadnutí môže byť volený iný predseda. 


Článok 4 


Dokladom udelenia Ceny je diplom, ktorý odovzdáva prezident SAS a predseda rady FVU pri príležitosti Svetového dňa architektúry. S priznaním Ceny je spojená finančná odmena vo výške po 700 Eur v oboch kategóriách. 


Článok 5 


Udelenie Ceny sa zverejňuje v spolkovej tlači a verejných oznamovacích prostriedkoch. 


Článok 6 


Organizačné a administratívne práce, ako aj vecné výdavky spojené s agendou výberu laureáta a ocenenia v zmysle tohto štatútu zabezpečuje Kancelária SAS. 


Článok 7 


Finančnú i materiálnu podporu tejto Ceny je možné zabezpečiť aj prostredníctvom sponzorských príspevkov a mediálneho partnerstva. 


Článok 8 


Tento Štatút Ceny prof. Martina Kusého nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol schválený Prezídiom SAS a Radou FVU.